Πρόστιμο από την Περιφέρεια για τον Βιολογικό Καθαρισμό Αρκαδικού Χωριού

Tue, 30/10/2018 - 09:25

Την επιβολή Διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας αποφάσισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, διότι στον Βιολογικό Καθαρισμό Αρκαδικού Χωριού ο οποίος λειτουργεί προς το παρόν ως κλειστός στεγανός βόθρος, διαπιστώθηκε η ύπαρξη λυμάτων στη βόρεια γραμμή της μονάδας επεξεργασίας, σε δύο ανοιχτές δεξαμενές και ελαφρή δυσοσμία στα όρια του γηπέδου του βιολογικού καθαρισμού.

Αναλυτικά η απόφαση:

ΘΕΜΑ : Επιβολή Διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας με Α.Φ.Μ. 090171227, Δ.Ο.Υ. Τρίπολης

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν. 1650/86 « Περί προστασίας Περιβάλλοντος» και ιδιαίτερα τις διατάξεις του άρθρου 30 παρ. 1, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
2. Τις διατάξεις του Ν. 4014/11 «Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων….»
3. Τις διατάξεις του Ν. 4042/11 «Ποινική προστασία του περιβάλλοντος − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/99/ΕΚ − Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων − Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ − Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής».
4. Τις διατάξεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 59388/3363/31.08.88 που αναφέρεται στον τρόπο, όργανα και διαδικασία επιβολής και είσπραξης των διοικητικών προστίμων του άρθρου 30 του Ν. 1650/86.
5. Το άρθρο 3 του Ν. 2242/ ΦΕΚ Α /162/94 «Πολεοδόμηση περιοχών δεύτερης κατοικίας σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου, προστασία φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις».
6. Την Κ.Υ.Α. 31404/14.06.05 «Απόδοση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις ποσοστού των εισπραττομένων προστίμων …..»
7. Το Ν. 3852/2010 « Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»
8. Το Π.Δ. 131/2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου»
9. Την υπ΄ αρίθ. οικ.340541/5545/29-12-2017 (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με την οποία συγκροτήθηκε το Κλιμάκιο Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Νόμου 1650/86 (ΦΕΚ 160/Α/18.10.86)
10. Το υπ' αριθ. 67330/22975/10-9-14 έγγραφο Γραφείου Περιφερειάρχη με θέμα “Υπογραφές σχεδίων εγγράφων”
11. Την από 10-5-2018 αναφορά του Αναπτυξιακού Συλλόγου Αρκαδικού Χωριού.
12. Την από 26-6-2018 έκθεση η οποία συντάχθηκε ύστερα από αυτοψία του Κ.Ε.Π.ΠΕ στις εγκαταστάσεις του Βιολογικού καθαρισμού Αρκαδικού Χωριού που βρίσκεται εντός οικισμού Αρκαδικού Χωριού, Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας.
13. Το υπ’ αριθ. 2493/20-7-2018 έγγραφο της ΔΕΥΑ Βόρειας Κυνουρίας σύμφωνα με το οποίο τα στάσιμα ύδατα στις ανοιχτές δεξαμενές του Βιολογικού προέρχονται από βροχοπτώσεις.
14. Την από 11-10-2018 εισηγητική έκθεση του Κλιμακίου Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος της Π.Ε. Αρκαδίας
15. Το υπ’ αριθ. 196018/191/17-10-2018 έγγραφο ΚΕΠΠΕ με το οποίο διαβιβάστηκε ο φάκελος της υπόθεσης στο Τμήμα Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Αρκαδίας,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Α. Την επιβολή στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας προστίμου πεντακοσίων ευρώ ( 500 € ) επειδή σύμφωνα με την ανωτέρω (14) εισήγηση, στο Βιολογικό Καθαρισμό Αρκαδικού Χωριού ο οποίος λειτουργεί προς το παρόν ως κλειστός στεγανός βόθρος διαπιστώθηκε η ύπαρξη λυμάτων στη βόρεια γραμμή της μονάδας επεξεργασίας, σε δύο ανοιχτές δεξαμενές και ελαφρή δυσοσμία στα όρια του γηπέδου του βιολογικού καθαρισμού.
Από τα ανωτέρω προκαλείται παράβαση των περιβαλλοντικών όρων και μικρή υποβάθμιση του περιβάλλοντος.

Β. Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας καλείται να προβεί στον καθαρισμό των ανοιχτών δεξαμενών από τα λύματα και τη μεταφορά τους στο Βιολογικό Καθαρισμό Άστρους.
Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταμείο) (κωδ. 3517) και 50% υπέρ Περιφέρειας Πελ/σου (κωδ. 64080)

Γ. Ο φάκελος της υποθέσεως να διαβιβασθεί στη δικαιοσύνη στα πλαίσια των άρθρων 28 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 7 του ν 4042/2012 και ισχύει και 29 του Ν. 1650/86 για την ενδεχόμενη επιβολή κυρώσεων.
Κατά της απόφασης αυτής, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ασκήσει προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια, εντός 60 ημερών από την ημέρα κοινοποίησής της στον παραβάτη, σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (άρθρο 53, Ν. 3900/2010, ΦΕΚ 213/Α/2010 και άρθρο 98, παρ. 12, Ν. 1892/1990, ΦΕΚ 101/Α/90, όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 66, Ν. 2717/1999, ΦΕΚ 97/Α/1999 κ' ως ισχύουν).
Επίσης, κατά της απόφασης αυτής, όσον αφορά τη νομιμότητα έκδοσής της, οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου,

Δ. Ελλάδας & Ιονίου μέσα σε 15 ημέρες, από τη δημοσιοποίησή της, ή αφότου έλαβε γνώση, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
Σε περίπτωση που το πρόστιμο εξοφληθεί με βάση την ειδοποίηση αυτή και κατόπιν σχετικής δήλωσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη) ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται να μας αποστείλει αντίγραφα των διπλότυπων είσπραξης προκειμένου να μας γνωστοποιήσει την εξόφλησή τους.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Comments

Submitted by Δημήτρης on Tue, 30/10/2018 - 11:30 Permalink

@Anonymous 30/11/2018 - 09:45
Για διευκρίνισέ μας σε ποιον Τάκη αναφέρεσαι.
Στο Αρκαδικό Χωριό "έπαιζαν" και ίσως "παίζουν" πολλοί Τάκηδες.

Submitted by Δημότης on Tue, 30/10/2018 - 19:12 Permalink

Όχι ρε παιδιά μια απλή καταγγελία έγινε από τον σύλλογο των 5 Αρκαδιανων, ποίος τακης ποιο 500€ ποια δεπος ποιοι παλινοσθουντες,

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio