Συνεδριάζει την Παρασκευή το ΔΣ Βόρειας Κυνουρίας

Mon, 12/11/2018 - 18:18

Σας καλούµε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Παρασκευή 16 Νοεµβρίου 2018 και ώρα 18:00 στο ∆ηµαρχείο του ∆ήµου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα ∆ηµοτικού Συµβουλίου), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν µε τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, προκειµένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:

1. Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα, έγκριση διενέργειας και την έγκριση ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών, για την συλλογή και την µεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιµων υλικών, µέσω δηµοσίων συµβάσεων (άρθρο 61 του ν. 3979/2011). ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

2. ∆έσµευση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου – στα πλαίσια της αξιολόγησης του φακέλου µε τίτλο «Ενεργειακή αναβάθµιση δηµόσιων κτιρίων για την χρηµατοδότηση του έργου ενεργειακή αναβάθµιση κλειστού γυµναστηρίου Άστρους» από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ - για την διάθεση πίστωσης σε βάρος του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού έτους 2019, για την εκτέλεση των απαιτούµενων κατασκευών εξασφάλισης προσβασιµότητας ατόµων µε αναπηρίες, στο κλειστό γυµναστήριο Άστρους. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

3. Υλοποίηση προγράµµατος σίτισης και προώθησης υγιεινής διατροφής «∆ΙΑΤΡΟΦΗ 2018-2019». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

4. Αναµορφώσεις προϋπολογισµού. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύµφωνα µε το Ν.4412/2016. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

6. Εξειδίκευση πίστωσης για έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

7. ∆ιορθώσεις-διαγραφές σε καταλόγους Τελών Ακίνητης Περιουσίας, έτους 2018. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος 

8. Σχετικά µε την απ’ ευθείας εξαγορά οικοπέδων στην Τοπική Κοινότητα Ξηροπηγάδου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης – ∆ήµαρχος

9. Εξουσιοδότηση ∆ηµάρχου Βόρειας Κυνουρίας για την υπογραφή συµβολαίου, σε εφαρµογή της υπ’ αριθµό 302/2009 απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήµαρχος

Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Κουτρουµπής Γεώργιος

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio