Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για αναλύσεις υδάτων

Mon, 12/11/2018 - 20:17

Η ΔΕΥΑΒΚ πρόκειται να προχωρήσει στην υπογραφή σύμβασης για την υπηρεσία «ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΥΔΑΤΩΝ», σύμφωνα με τα στοιχεία της επισυναπτόμενης Τεχνικής Περιγραφής

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι ανάδοχοι να καταθέσουν την οικονομική τους προσφορά (εντός κλειστού φακέλου, συμπεριλαμβανομένων και λοιπών στοιχείων τα οποία τεκμηριώνουν την επάρκεια, σύμφωνα με τα καταγραφόμενα στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή και μπορεί να είναι:

  • Το πιστοποιητικό διαπίστευσης ISO 17025 συμπεριλαμβανομένου του πεδίου διαπίστευσης (άρθρο 4)
  • Το πιστοποιητικό της ΕΑΕ (άρθρο 2.4)
  • Ενημερότητες (Φορολογική & Ασφαλιστική)
  • Πιστοποιητικά Ποινικού μητρώου

Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να αφορά το σύνολο των παραμέτρων της Τεχνικής Περιγραφής, αποκλειόμενης της υπεργολαβίας.

Η διάρκεια της σύμβασης προσδιορίζεται σε ένα (1) χρόνο ή μέχρι της εξαντλήσεως της προϋπολογιζόμενης ποσότητας.

Η επιλογή θα γίνει με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, εφόσον τηρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις.

Η καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση των προσφορών είναι η Τετάρτη 14/11/2018, και ώρα 13.00 μμ.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27550-24182/24183, κ. Κούβαλης Π.

ΕΚ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΒΚ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio