Καθαρισμός ποταμών και υδατορεμάτων του Δήμου

Sat, 02/03/2019 - 18:23

1. Η Περιφέρεια Πελ/σου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Αρκαδίας προκηρύσσει
Συνοπτικό «Ανοικτό Διαγωνισμό » για την ανάθεση του έργου :

« ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΡΕΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ »
Προϋπολογισμού Μελέτης : Εβδομήντα Τεσσάρων χιλιάδων και Τετρακοσίων Ευρω
( Αρ. : 74.400 € )
Το έργο συντίθεται από την κατηγορία εργασιών ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του Διαγωνισμού ( Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων, Τιμολόγιο, κλπ. ) από τα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έρτγων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός 2ο χλμ. Τρίπολης - Περιθωρίου, όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες μέχρι και δύο (2) ημερ. ημέρες πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας,ήτοι μέχρι και την 7-03-2019, ημέρα Πέμπτη και έως ώρα 2.30 μμ. Πληροφορίες δίνονται στο τηλέφωνο 2713 – 610343, FAX :2713-610342 . Αρμόδιος υπάλληλος κ. Μητροπούλου

3. Ο Διαγωνισμός θα γίνει στις στις 12-03-2019 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10 π.μ. (Λήξη Επίδοσης Προσφορών) στα Γραφεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας στην Τρίπολη, οδός 2ο χλμ. Τρίπολης - Περιθωρίου,
Η δημοπρασία θα γίνει με Συνοπτικό Ανοιχτό Διαγωνισμό ( άρθρο 117 του Ν. 4412/16 ) σύμφωνα με το σχέδιο διακήρυξης και με το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στις τιμές του τιμολογίου της υπηρεσίας, που εκφράζεται σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό ( % ) σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 125 του Ν. 4412/16

4. Στη Δημοπρασία γίνονται δεκτοί μεμονωμένες Εργοληπτικές Επιχειρήσεις σε :
► Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.Ε.Π. του ΥΠΕΧΩΔΕ αφ’ όσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
► Επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα στην κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ και σε αντίστοιχο ποσό

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1200,00 € και ισχύ τουλάχιστον έξη ( 06 ) μηνών και τριάντα ( 30 ) ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού και πρέπει να απευθύνεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Αρκαδίας. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξη ( 06 ) μήνες .

6. Το έργο χρημαοτοδοτείται από πιστώσεις ΠΔΕ / 2017ΕΠ52600015 της Π.Ε. Αρκαδίας. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί .

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την αρμόδια Οικονομική Επιτροπή της Περφέρειας Πελ/σου

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΤΑΤΟΥΛΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Μπορείτε να δείτε τα σχετικά έγγραφα από τους παρακάτω συνδέσμους :

Διακήρυξη ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ – ΕΝΙΑΙΟΣ -74400-ΡΕΜΑΤΑ Β ΚΥΝΟΥΡΙΑ ADA

ΤΕΥΔ_v20

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio