Συνεχίζονται οι εγγραφές στο ΔΙΕΚ με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης

Fri, 24/08/2018 - 12:04

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Γενικού Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης   

< Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ> σύμφωνα με το ΦΕΚ 1553 Β΄/23-7-2015, τις Υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας Γ4α/ΓΠ.55004/15/2016,  Γ6α/Γ.Π.39625/16-06-2018, προκειμένου να προβεί στην εγγραφή μαθητών-τριών στο Α΄ εξάμηνο Σχολικού ΄Ετους 2018-2019 ,σύμφωνα με την αριθ. 5954/2014  απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 /2-7-2014),

Κ α λ ε ί

Τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου του 2018 τις ακόλουθες ημερομηνίες : 5/7/18, 12/7/18, 19/7/18 ,26/7/18 - 2/8/18, 9/8/18, 16/8/18 ,23/8/18 και  από 1η έως 15 Σεπτεμβρίου  στην Γραμματεία του  Δ.Ι.Ε.Κ.,  από 09:00΄π.μ-14:00΄μ.μ.

 Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων από αποφοίτους  ΕΠΑ.Λ,

 ΕΠΑ.Σ, Τ.Ε.Ε Β΄κύκλου συναφούς ειδικότητας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε  οποιοδήποτε άλλο         έγγραφο προβλέπεται  από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.     

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.

Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.)στην οποία θα       αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο. 

Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης .    

Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και  ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών  καθώς και της άδειας                           παραμονής για  τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.  Σε περίπτωση μη αποφοίτησης        από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

                                                                         

Ο   ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  Π.Γ.Ν. ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                                                                                     

   ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio