Πρόσληψη Ειδικού Συνεργάτη στον Δήμο μας

Ο Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας έχοντας υπόψη: 

Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

Τις διατάξεις του άρθρου 163 Ν. 3584/07 (ΦΕΚ 143/τ.Α΄/28-6-2007) «Κώδικας...