Με 24 θέματα συνεδριάζει το ΔΣ την Πέμπτη

Mon, 03/09/2018 - 14:07

Σας καλούμε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση, που θα γίνει την Πέμπτη 06 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18:00 στο Δημαρχείο του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν-3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018, προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

 

 1.  

Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή αιτήματος ένταξης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση ΤΣΙΟΡΟΒΟΣ της Τοπικής Κοινότητας Δολιανών» στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ, με άξονα προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας» και τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, σύμφωνα με την υπ’ αριθμό 40411/02-08-2018 πρόσκληση.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης - Δήμαρχος

 1.  

Λήψη απόφασης σχετικά με τη δέσμευση του Δημοτικού Συμβουλίου για την ενσωμάτωση του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου στη θέση ΤΣΙΟΡΟΒΟΣ Τοπικής Κοινότητας Δολιανών», στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας όταν αυτό εκπονηθεί.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης - Δήμαρχος

 1.  

Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», με τίτλο «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου», που αφορά τη δημιουργία «Ανοικτού Κέντρου Εμπορίου» στο Άστρος με ανώτατη χρηματοδότηση για το Δήμο 1.500.000,00€.  - Εξουσιοδότηση του Δημάρχου  από το Δημοτικό Συμβούλιο για την υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην εν λόγω δράση

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης - Δήμαρχος

 1.  

Έγκριση μεταστέγασης νηπιαγωγείου της Τοπικής Κοινότητας Παραλίου Άστρους.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης - Δήμαρχος

 1.  

Περί εγκρίσεως της 3ης παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή γηπέδου 5x5 στην Τ.Κ. Δολιανών».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

 1.  

Περί αποδοχής της υπ’ αριθμό 04/2018 μελέτης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – τοιχεία αντιστήριξης στη Δημοτική Κοινότητα Άστρους».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος - Αντιδήμαρχος

 

 

 

 1.  

Περί αποδοχής της υπ’ αριθμό 03/2018 ανασυνταχθείσας μελέτης του έργου «Αναπλάσεις κοινοχρήστων χώρων Τοπικής Κοινότητας Μελιγούς», καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος - Αντιδήμαρχος

 1.  

Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ανάπλαση Πλατείας Αγίου Ανδρέα », στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, του τοπικού προγράμματος  CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης - Δήμαρχος

 1.  

Υποβολή πρότασης με τίτλο «Estella Festival », στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, του τοπικού προγράμματος  CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης - Δήμαρχος

 1.  

Υποβολή πρότασης με τίτλο «Μουσείο Μαθητικής Ζωής Κορακοβούνι», στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, του τοπικού προγράμματος  CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης - Δήμαρχος

 1.  

Υποβολή πρότασης με τίτλο «Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου υποδοχής επισκεπτών Δήμου Βόρειας Κυνουρίας στο Ξηροπήγαδο», στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, του τοπικού προγράμματος  CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης - Δήμαρχος

 1.  

Υποβολή πρότασης με τίτλο «Ολοκλήρωση Ανάπλασης Πλατείας Καρυτσιώτη», στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, του τοπικού προγράμματος  CLLD/LEADER 2014-2020 της ΟΤΔ Πάρνωνα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης - Δήμαρχος

 1.  

Έγκριση του 2ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ – ΤΟΙΧΙΑ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΠΛΑΤΑΝΑΣ, ΣΤΟΛΟΥ, ΠΛΑΤΑΝΟΥ, ΧΑΡΑΔΡΟΥ, ΣΙΤΑΙΝΑΣ, ΚΑΡΑΤΟΥΛΑΣ, ΚΑΣΤΡΙΟΥ, ΜΕΣΟΡΡΑΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑΣ», αναδόχου εταιρίας «Δομοτεχνική – Αφοί Β. Καραλέκα ΑΤΕ»).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

 1.  

Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη δικτύων αποχέτευσης και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ) Οικισμού Καστρίου».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος

 1.  

Έγκριση του 1ου τακτοποιητικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου «Τσιμεντοστρώσεις Τοπικών Κοινοτήτων Δολιανών, Ξηροπηγάδου, Βερβένων και Παραλίου Άστρους».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος - Αντιδήμαρχος

 1.  

Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του  έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμών Μεσογείου Άστρους, Χειμερινής Μελιγούς και Παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας», με κωδικό MIS:340046_2 (κωδικός νέας Π.Π. 2014-2020 MIS: 5003617).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Αντιδήμαρχος

 1.  

Εκκίνηση διαδικασίας για την εκμίσθωση χώρων στη θέση «ΚΟΜΠΟΤΗ» της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Ανδρέα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 1.  

Αναμορφώσεις προϋπολογισμού.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 1.  

Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών, σύμφωνα με το Ν.4412/2016.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 1.  

Σύσταση προσωρινής προσωποπαγούς θέσης Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατ’ εφαρμογή δικαστικών αποφάσεων, για τον κ. Κουσκουνά Ανδρέα του Κυριάκου.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Μαντάς Παναγιώτης - Δήμαρχος

 1.  

Αποδοχή επιχορήγησης για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων του Δήμου  (Γ ΄ Κατανομή 2018).

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Σαβούρδος Πέτρος – Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

 1.  

Έγκριση διενέργειας σκακιστικής εκδήλωσης.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Χονδρολέος Ιωάννης – Αντιδήμαρχος

 1.  

Λήψη απόφασης σχετικά με υπογραφή σύμβασης για την παραλαβή και ανακύκλωση εγκαταλελειμμένων οχημάτων που βρίσκονται στο Δήμο Βόρειας Κυνουρίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Γκαύρος Δημήτριος – Αντιδήμαρχος

 1.  

Αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Αρφάνης Δημήτριος – Πρόεδρος Ν.Π.Δ.Δ.

 

 

 

 

Ο

Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

 

 

 

 

Κουτρουμπής Γεώργιος

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio