Επτά προσλήψεις στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Fri, 05/10/2018 - 07:32

Γνωστοποιείται ότι εκδόθηκε η αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 Ανακοίνωση Περιφέρειας  Πελοποννήσου (αριθμ. πρωτ. 21703/4787/23.1.2018, ΑΔΑ: 6ΕΨ37Λ1-ΡΚΟ) για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συνολικά επτά (7) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης “Σύσταση και λειτουργία Επιτελικής/Συντονιστικής Δομής Κοινωνικής Ένταξης (Περιφερειακή Κοινωνική Πύλη)”.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [Συμβάσεων Εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ) για τις συγχρηματοδοτούμενες δράσεις “Δομές παροχής βασικών αγαθών, κέντρα κοινότητας, δομές αστέγων”» με σήμανση έκδοσης «26-05-2017» και τα Ειδικά Παραρτήματα Α(1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ και Α (2) Απόδειξης Γλωσσομάθειας με σήμανση έκδοσης «14-03-2018», έχει γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας, καθώς και στο δημοτικό κατάστημα του δήμου Τρίπολης.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 04.10.2018 και λήγει στις 15.10.2018.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Περιφέρεια Πελοποννήσου, Πλατεία Εθνάρχου Μακαρίου, Τ.Κ. 22131, Τρίπολη, απευθύνοντάς την στη Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας, Διεύθυνση Διοίκησης, Τμήμα Προσωπικού.

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων: α) στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση· β) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ γ) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι à Ανεξάρτητες και άλλες αρχές à ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Πολίτες à Έντυπα – Διαδικασίες à Διαγωνισμών Φορέων à Ορ. Χρόνου ΣΟΧ.

 

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

περισσότερα ΕΔΏ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio