5η Επιτροπή Παρακολούθησης του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Πελοποννήσου 2014 - 2020 (pics,vid)

Wed, 26/06/2019 - 18:58

Η 5η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού προγράμματος Πελοποννήσου 2014-2020 πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019, στο Πνευματικό Κέντρο Τρίπολης.

Λαμβάνοντας υπ’ όψη όσα έχουν αναφερθεί στην ενότητα περί της προόδου υλοποίησης / εφαρμογής του Προγράμματος, η ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου έχει προγραμματίσει και στοχοθετήσει τις ενέργειές της, με βάση την αποτελεσματική εφαρμογή του ΕΠ «Πελοπόννησος» σε μεσοβραχυπρόθεσμο και σε μεσομακροπρόθεσμο επίπεδο. Στην παρούσα ενότητα του φακέλου της Επιτροπής Παρακολούθησης για την 5η συνεδρίασή της, γίνεται πολύ συνοπτική αναφορά στον βραχυπρόθεσμο προγραμματισμό μέχρι το τέλος του έτους 2019, διάστημα το οποίο είναι κρίσιμο για τη συνολική πορεία εφαρμογής του ΕΠ.

Στη βάση των παραπάνω, ο σχεδιασμός της ΕΥΔ για την περαιτέρω ενεργοποίηση του Προγράμματος ως προς τις εξειδικεύσεις και προσκλήσεις, λαμβάνει υπ’ όψη και τις εξειδικεύσεις που θα τεθούν προς συζήτηση για έγκριση από την Επιτροπή Παρακολούθησης κατά την 5η συνεδρίασή της στην Τρίπολη την 26η Ιουνίου 2019.

Επίσης, λαμβάνει υπ’ όψη και τις πιθανότητες ένταξης πράξεων εντός του Ιουλίου 2019 από τις προτάσεις χρηματοδότησης που βρίσκονται στο τελικό στάδιο αξιολόγησης. Με αυτά τα δεδομένα, μέχρι το τέλος του έτους 2019 προγραμματίζονται τα εξής:

α) Η εξειδίκευση δεκαεννέα (19) νέων δράσεων και η τροποποίηση του προϋπολογισμού επτά (7) δράσεων, των οποίων οι εξειδικεύσεις έχουν εγκριθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης με προηγούμενες αποφάσεις της, συνολικού προϋπολογισμού 36,7 εκατ. €, το 12,9% του προϋπολογισμού του Προγράμματος. Σημειώνεται δε ότι μεταξύ των τροποποιήσεων προηγούμενων εξειδικεύσεων περιλαμβάνεται και η κατάργηση της εξειδίκευσης μιας δράσης ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων κτιρίων προϋπολογισμού 2,5 εκατ.€. Οκτώ (8) από τις νέες δράσεις που προβλέπεται να εξειδικευθούν, συγχρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και έχουν προϋπολογισμό 17,57 εκατ.€, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 21,7% του προϋπολογισμού ΕΚΤ του Προγράμματος, ενώ οι υπόλοιπες έντεκα (11) εξειδικεύσεις, αφορούν σε νέες δράσεις προϋπολογισμού 14,74 εκατ.€ με συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ, αντιπροσωπεύοντας το 7,24 % του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ στο ΕΠ.

Από τις παραπάνω προγραμματιζόμενες εξειδικεύσεις, ορισμένες περιλαμβάνονται στον παρόντα φάκελο για την 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ και είναι οι εξής:

 

 Εξειδικεύσεις δράσεων ΕΤΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 1,25 εκατ. €.

 

Η συγκεκριμένη εξειδίκευση αφορά σε μια νέα δράση, ενώ παράλληλα «καταργείται» / τροποποιούμενη μια προηγούμενη δράση προϋπολογισμού 2,50 εκατ. €.

 

- Εξειδικεύσεις πέντε (5) δράσεων ΕΚΤ, συνολικού προϋπολογισμού 16,65 εκατ. €.

 

Οι δύο από τις πέντε δράσεις αφορούν σε τροποποίηση (αύξηση) του προϋπολογισμού, ήδη υλοποιούμενων δράσεων εναρμόνισης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής 2

 

(Βρεφονηπιακοί σταθμοί), προϋπολογισμού της τάξης των 13,0 εκατ. € και οι υπόλοιπες τρεις δράσεις είναι νέες, εκ των οποίων μια στο πλαίσιο της στρατηγικής ΒΑΑ Καλαμάτας, προϋπολογισμού 2,5 εκατ. €.

 

β) Η δημοσίευση σαράντα έξι (46) προσκλήσεων συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης 91,5 εκατ. €, που αντιστοιχούν στο 32,15% της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος. Εξ’ αυτών είκοσι επτά (27) προσκλήσεις ύψους 57,5 εκατ. €, αφορούν σε δράσεις ΕΤΠΑ (το 28,3% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του ΕΠ) και δεκαεννέα (19) προσκλήσεις προϋπολογισμού 33,9 εκατ. € αφορούν σε δράσεις ΕΚΤ (το 41,9% του προϋπολογισμού ΕΚΤ του ΕΠ). Σημειώνεται δε ότι, δώδεκα (12) από αυτές τις προσκλήσεις (ΕΤΠΑ και ΕΚΤ) συνολικού προϋπολογισμού 19,97 εκατ. €, αφορούν σε δράσεις στο πλαίσιο των Στρατηγικών Ολοκληρωμένης Χωρικής Ανάπτυξης που υλοποιούνται στην Περιφέρεια (ΒΑΑ, ΤΑΠΤοΚ & ΟΧΕ).

 

γ) Λαμβάνοντας υπ ‘όψη τα παραπάνω, ο προγραμματισμός της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, μέχρι την 31η/12/2019 στοχεύει τα εξής:

 

- Ο συνολικός προϋπολογισμός των εξειδικεύσεων του Προγράμματος να φθάσει στα 351,9 εκατ. €, υπερβαίνοντας το συνολικό προϋπολογισμό του Προγράμματος σε δημόσια δαπάνη, κατά 23,7%. Εξ’ αυτών, εξειδικεύσεις ύψους 269,3 εκατ. € αφορούν σε δράσεις ΕΤΠΑ αντιπροσωπεύοντας το 132,3% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ του Προγράμματος και ύψους 82,6 εκατ. € σε δράσεις ΕΚΤ, ποσό το οποίο υπερβαίνει τον προϋπολογισμό ΕΚΤ του ΕΠ κατά 2,0%.

- Ο συνολικός προϋπολογισμός των προσκλήσεων να φθάσει στα 338,7 εκατ. € υπερβαίνοντας τη συνολική δημόσια δαπάνη του ΕΠ κατά 19,0%. Εξ’ αυτών προσκλήσεις ύψους 262,1 εκατ. € αφορούν σε δράσεις ΕΤΠΑ και ύψους 76,6 εκατ. € σε δράσεις ΕΚΤ, με υπέρβαση του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ κατά 28,8% και κάλυψη του 94,5% του προϋπολογισμού ΕΚΤ, αντίστοιχα.

 

Με βάση τον παραπάνω προγραμματισμό και στόχευση της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Πελοποννήσου, λαμβάνοντας υπ’ όψη όλες τις εξωγενείς και εσωτερικές παραμέτρους, όσον αφορά στους στόχους / εκτιμήσεις υλοποίησης του Προγράμματος, μέχρι το τέλος του 2019, αυτοί προσδιορίζονται ως εξής:

i) Ο προϋπολογισμός των ενταγμένων πράξεων θα φθάσει, σε προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης στα 313,9 εκατ. € (το 110,32 % του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του ΕΠ). Εξ’ αυτών, οι εντάξεις θα καλύψουν το 125,4% του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ και το 73,5% του προϋπολογισμού του ΕΚΤ.

ii) Οι συμβάσεις να ανέλθουν σε 178,0 εκατ. € (το 62,6% του συνολικού προϋπολογισμού δημόσιας δαπάνης του ΕΠ). Εξ’ αυτών, θα καλυφθεί το 67% του προϋπολογισμού του ΕΤΠΑ και το 52% του προϋπολογισμού του ΕΚΤ στο Πρόγραμμα. 3

 

iii) Τέλος, οι δαπάνες πρέπει να ανέλθουν σε μία τάξη μέγεθος των 80,0 εκατ. € (το 28,0% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΠ) και εξ’ αυτών θα καλυφθεί το 31% του προϋπολογισμού ΕΤΠΑ και το 21% του προϋπολογισμού του ΕΚΤ.

 

Περισσότερα στο ArcadiaPortal.gr

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio