Προσλήψεις στο Παράλιο Άστρος από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας

Wed, 09/01/2019 - 10:04

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας Άννα- Βασιλική Καραπαναγιώτου προκηρύσσει θέσεις επιστημονικού προσωπικού και τεχνιτών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιώντου υποέργου 2 «Αρχαιολογική Παρακολούθηση» του έργου «Βασικός αγωγός τροφοδότησης υδρευτικού ύδατος κεντρικής δεξαμενής οικισμού παραλίου Άστρους Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» απολογιστικά και με αυτεπιστασία από την ΕΦΑ Αρκαδίας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μαςστην ακόλουθη διεύθυνση: Καλαβρύτων 211 Τρίπολη – Τ.Κ 22100 , απευθύνοντάς την στην Γραμματεία της ΕΦΑ Αρκαδίας υπόψιν κκ Σ. Ανδρικοπούλου, Γ. Λαμπροπούλου (τηλ.επικοινωνίας: 2710 225243), εντός προθεσμίας πέντε (5) εργασίμων ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 10-01-2019 έως 16-01-2019 9:00 π.μ έως 13: 00 μ.μ.).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Οι υποψήφιοι που αποστέλλουν την αίτησή τους ταχυδρομικά υποχρεούνται να ενημερώνουν την Υπηρεσία για την αποστολή της αίτησής τους με τηλεομοιοτυπία ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Επισημαίνεται ότι, διόρθωση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, επιτρέπεται μόνον μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία (αρθ. 20 παρ. 7 του Ν.2738/1999).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού. Η σώρευση θέσεων διαφορετικών κατηγοριών προσωπικού σε μία ή περισσότερες αιτήσεις συνεπάγεται αυτοδικαίως σε κάθε περίπτωση ακύρωση όλων των αιτήσεων και αποκλεισμό του υποψηφίου από την περαιτέρω διαδικασία.

Οι θέσεις:

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟΧΗ

 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

 

ΠΕ Αρχαιολόγοι

 

Μία (1) θέση

Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Γραφεία Τρίπολης

 

ΠΕ Μηχανικοί ειδικότητας Πολιτικών Μηχανικών με εξειδίκευση στην αποκατάσταση και ανάδειξη μνημείων.

 

 

Μία (1) θέση

Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και Γραφεία Τρίπολης

ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εξειδίκευση στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε που εκτελούνται με τη μέθοδο της αυτεπιστασίας.

 

 

 

Μία (1) θέση

 

 

 

Γραφεία Τρίπολης

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Α΄ με εξειδίκευση σε λίθο

 

 

 

Μία (1) θέση

Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και εργαστήριο συντήρησης στο Μ. Τρίπολης

ΤΕ Συντηρητές Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης Ομάδας Β΄ με εξειδίκευση σε κονιάματα

 

 

 

Μία (1) θέση

Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας και εργαστήριο συντήρησης στο Μ. Τρίπολης

 

 

ΥΕ Εξειδικευμένοι Εργάτες

 

Δύο (2) θέσεις

Παράλιο Άστρος Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Δείτε αναλυτικά την προκήρυξη ΕΔΩ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio