Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας: Πρόσληψη προσωπικού

Wed, 30/01/2019 - 13:07

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου "Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας", θα προβεί σε πρόσληψη εποχιακού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ).

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Βόρειας Κυνουρίας» Άστρος ΤΚ 22001 Αρκαδία υπόψη κου Γκατζιώλη Κλεάνθη (τηλέφωνο επικοινωνίας: 2755360124).
 
Για πληρέστερη ενημέρωσή σας δείτε ΕΔΩ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio