Διακήρυξη δημοπρασίας για την ενοικίαση κτιρίου για τη στέγαση της ΔΗΚΕΔΗΒΚ

Με τη συνημμένη διακήρυξη καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν εγγράφως το ενδιαφέρον τους, εντός προθεσμίας (20) είκοσι ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της διακήρυξης.