Διακοπή κυκλοφορίας στην Επ. οδό Βουρβούρων - Αγίου Πέτρου λόγω καθίζησης

Fri, 08/02/2019 - 18:01

O διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Αρκαδίας

 Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ. 1 και 2 του Ν. 2696/1999 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 57 /23-3-1999) « Περί Κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 7/2017 (Φ.Ε.Κ. τ.Α΄-14/9-2-2017) « Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση, σύσταση και λειτουργία περιφερειακών Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».
3. Τις διατάξεις της υπ΄ αρίθμ. 7001/2/1478-μβ από 20-4-2017 Απόφασης κ. Αρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας (ΦΕΚ τ.Β΄-1540/14-5-2017) «Καθορισμός τοπικής αρμοδιότητας περιφερειακών Υπηρεσιών της Ελληνικής Αστυνομίας».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 141/91 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄- 58 /30-4-1991) « Αρμοδιότητες Οργάνων και υπηρεσιακές ενέργειες προσώπων Υ.Δ.Τ. σε θέματα οργάνωσης Υπηρεσιών».
5. Την υπ΄αρίθμ 2501/14/359 από 08/2/2019 αναφορά του Τ.Τ. Τρίπολης.
6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού και αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία πεζών και οχημάτων στην περιοχή αρμοδιότητάς μας.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
1. Την διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στην Επ. Ο. Βουρβούρων – Αγ. Πέτρου από την Τ.Κ. Βουρβούρων Αρκαδίας έως την Τ.Κ. Αγ. Πέτρου Αρκαδίας και στις δύο κατευθύνσεις, λόγω καθίζησης σε τμήμα του οδοστρώματος στην 0,6 χ/θ της ανωτέρω Επ. Ο.
2. Ο Δήμος Τρίπολης/Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, υποχρεούται καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των ανωτέρω εργασιών, να τοποθετεί και να συντηρεί την κατάλληλη οδική σήμανση για τα εκτελούμενα έργα, προς ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας, αλλά και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.2696/99 (Κ.Ο.Κ.)
3. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευση της, έως και την έκδοση σχετικής απόφασης διακοπής κυκλοφορίας κατόπιν μελέτης από την αρμόδια Υπηρεσία.
4. Οι παραβάτες της παρούσας, η εκτέλεση της οποίας ανατίθεται στους αστυνομικούς, τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 2696/1999 Φ.Ε.Κ. τ.Α΄ - 57/23-3-1999), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Η παρούσα να δημοσιευθεί στις τοπικές εφημερίδες και να ανακοινωθεί από τα τοπικά Ραδιοτηλεοπτικά μέσα, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 109 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας .-

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio