Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων

Wed, 20/02/2019 - 10:39

Ξεκινά την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11η πρωινή, η υποβολή αιτήσεων για τη συμμετοχή ενδιαφερομένων στο «Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας 5.000 ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, με στόχο την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας».

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην επανένταξη στην αγορά εργασίας 5.000 ανέργων πρώην αυτοαπασχολουμένων, που έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα και στους οποίους δίνεται μια δεύτερη ευκαιρία να δημιουργήσουν επιχειρήσεις και να επαναδραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά μέσω της δημιουργίας μιας νέας οικονομικής οντότητας.

Βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής

 1. να έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότητα από 1/1/2012 και μέχρι έξι (6) μήνες πριν  τη δημοσίευση της ΚΥΑ στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι έως 6/8/2018,
 2. να µην έχουν µεταβιβάσει την επιχείρησή τους ή το μερίδιο τους, σε επιχείρηση η οποία ανήκε (από 1-1-2012 έως 6-8-2018) σε συζύγους ή πρόσωπα α΄ ή β΄ βαθμού συγγένειας,
 3. να µην έχουν ασκήσει οποιαδήποτε επαγγελµατική/επιχειρηµατική δραστηριότητα στο εξάµηνο που προηγείται της δηµοσίευσης της ΚΥΑ στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από  7/8/2018 έως  6/2/2019,
 4. να έχουν προβεί σε νέα έναρξη δραστηριότητας σε ∆ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία (∆ΟΥ), από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της ΚΥΑ  στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως ήτοι από 7/2/2019 και µετά ή να προβούν σε αυτή το αργότερο εντός (2) μηνών από την προέγκριση της αίτησης
 5. να έχουν καταβάλει στον Ειδικό Λογαριασµό Ανεργίας της παρ. β’ του άρθρου 44 του ν. 3986/2011 (Α΄ 152), τη µηνιαία εισφορά ύψους δέκα (10) ευρώ για ένα (1) τουλάχιστον έτος,
 6. να έχουν εξοφλήσει ή ρυθµίσει τις τυχόν οφειλόµενες ασφαλιστικές εισφορές ή τυχόν οφειλές από οποιαδήποτε αιτία προς τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) και να είναι ενήµεροι µε τους όρους της ρύθµισης. Αλλιώς, παρακρατείται ποσοστό 25% το οποίο αποδίδεται στον ΕΦΚΑ έναντι εξόφλησης των οφειλών τους.
 7. να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι και την ηµεροµηνία έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ),
 8. να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους µέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαµονής τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστηµα διαρκεί το πρόγραµµα και
 9. οι άντρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Λόγοι απόρριψης από το πρόγραμμα

 1. επαγγελµατικές δραστηριότητες που απαιτούν την ύπαρξη κενής θέσης (ενδεικτικά: συµβολαιογράφοι, δικαστικοί επιµελητές),
 2. επαγγελµατικές δραστηριότητες σχετικά µε την εκµετάλλευση επιβατικού ή φορτηγού δηµόσιας χρήσης,
 3. εποχικές ως προς τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεις, κυλικεία, καντίνες, περίπτερα, πλανόδιες επιχειρήσεις ,τυχερά ή ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια, κλπ,
 4. επιχειρηµατικές δραστηριότητες οι οποίες εντάσσονται σε ήδη οργανωµένο οµοιόµορφο δίκτυο διανοµής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκµεταλλεύονται, σε εκτέλεση σχετικών συµβάσεων, άδειες εκµετάλλευσης δικαιωµάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν συνήθως εµπορικά σήµατα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και την διανοµή αγαθών ή υπηρεσιών (ενδεικτικά: franchising, shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης),
 5. επιχειρήσεις που λειτουργούν αποκλειστικά από τη 10η µετά µεσηµβρίας έως την 6η πρωινή,
 6. επιχειρήσεις που έχουν σύνθετο αντικείµενο δραστηριότητας και το ένα εξ αυτών περιλαµβάνεται στις εξαιρέσεις της παρούσας.
 7. επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τοµείς στους οποίους δεν εφαρµόζεται το άρθρο 1 του Κανονισµού 1407/2013,
 8. όσοι συστήνουν επιχείρηση που έχει το ίδιο αντικείµενο δραστηριότητας µε επιχείρηση που λειτουργούσε στον ίδιο χώρο από άλλο επαγγελµατία µέσα στο τελευταίο εξάµηνο πριν από την ηµεροµηνία έναρξης εργασιών της νέας επιχείρησης στη ∆OΥ,
 9. όσοι έχουν ενταχθεί σε προηγούµενα προγράµµατα Νέων Ελεύθερων Επαγγελµατιών (ΝΕΕ) του ΟΑΕ∆ από την 1η/1/2008 και εφεξής,
 10. οι συστεγαζόµενες επιχειρήσεις. Με τον όρο συστέγαση νοείται η εγκατάσταση της επιχείρησης σε ίδιο, µη διακριτό, χώρο µε άλλη επιχείρηση. Εάν διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων, εκδίδεται απορριπτική απόφαση υπαγωγής στο πρόγραµµα.
 11. Αυτοαπασχολούμενοι, αμειβόμενοι µε δελτίο παροχής υπηρεσιών, η ασφάλιση των οποίων ρυθμίζεται στην παρ. 9 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).
 12. Τα ανωτέρω ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται ως εξής: 

α) έως δώδεκα χιλιάδες (12.000) Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,

β) έως εννέα χιλιάδες (9.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και

γ) έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο  συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Το ποσό επιχορήγησης για τους δώδεκα (12) µήνες της επέκτασης του προγράµµατος, ορίζεται ως εξής:

 • έως οχτώ χιλιάδες (8.000) Ευρώ για ατοµικούς επιχειρηµατίες/επιτηδευµατίες (ατοµικές επιχειρήσεις) και µέλη νοµικών οντοτήτων µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο τουλάχιστον 51%,
 • έως πέντε χιλιάδες (5.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/2 έκαστος και
 • έως τέσσερις χιλιάδες (4.000) Ευρώ/ανά µέλος νοµικών οντοτήτων που συµµετέχουν στο συνολικό εταιρικό κεφάλαιο κατά 1/3 έκαστος.

Επιλέξιμες δαπάνες

α. λειτουργικά έξοδα (ενδεικτικά: ενοίκια επαγγελματικού χώρου, δαπάνες ηλεκτρισμού, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, λοιπές κοινόχρηστες δαπάνες)

β. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (ενδεικτικά: νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, δαπάνες επαγγελματικής κατάρτισης, συνδρομές σε επιστημονικά περιοδικά / εφημερίδες / βάσεις δεδομένων / επιστημονικούς διαδικτυακούς κόμβους, κόστος παρακολούθησης ημερίδων/συνεδρίων.)

γ. δαπάνες προβολής, δικτύωσης της νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας και συμμετοχής σε εκθέσεις (ενδεικτικά: σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων και αφισών, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις εσωτερικού ή του εξωτερικού, σχεδιασμός και κατασκευή εταιρικής ιστοσελίδας)

δ. προμήθεια αναλωσίμων

ε. ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία- εταίρων)

στ. μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις

ζ. Αποσβέσεις παγίων

η. ανεξόφλητες ασφαλιστικές εισφορές προς τον ΕΦΚΑ, από προηγούμενη επιχειρηματική δραστηριότητα του δικαιούχου

Add new comment

Plain text

 • No HTML tags allowed.
 • Lines and paragraphs break automatically.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio