Eπείγουσες σωστικές εργασίες στο Ιερό-Ηρώο του Αντίνοου της Ρωμαϊκής Έπαυλης στη Λουκού

Mon, 15/07/2019 - 11:24

Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες «Eπείγουσες σωστικές εργασίες συντήρησης επιχρισμάτων στο «Ιερό-Ηρώο του Αντίνοου της Ρωμαϊκής Έπαυλης στη Λουκού Κυνουρίας.

Η Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αρκαδίας ενέκρινε τη διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά επί τη βάσει της τιμής, για τις υπηρεσίες «Eπείγουσες σωστικές εργασίες συντήρησης επιχρισμάτων στο «Ιερό-Ηρώο του Αντίνοου της Ρωμαϊκής Έπαυλης στη Λουκού Κυνουρίας», συνολικού προϋπολογισμού δώδεκα χιλιάδων (12.000,00) μη συμπεριλαμβανομένου φπα ήτοι δεκατεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα ευρώ(14.880,00 €) συμπεριλαμβανομένου του φπα.

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 29/7/20191 και ώρα 14:00 μ.μ.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει την 30η/07/2019 και ώρα 10:00 π.μ.
ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 92522100-7 (Υπηρεσίες συντήρησης ιστορικών χώρων) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Διεύθυνση: ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ 211, ΤΡΙΠΟΛΗ, ΤΚ. 22100
Υπεύθυνος επικοινωνίας: Σ. Αδάμ, Μ. Δεμερούκα
Τηλ./Φαξ: 2710 225243
2710 242227
Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]

Οι υποψήφιοι μπορούν να αιτηθούν συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας Διακήρυξης μέχρι και την 6η ημέρα πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δηλαδή μέχρι την 23/7/2019 και ώρα 14:00.

Αντικείμενο του Διαγωνισμού είναι η επιλογή αναδόχου για τις Υπηρεσίες «επείγουσες σωστικές εργασίες συντήρησης επιχρισμάτων στο Ιερό-Hρώο του Αντίνοου» της Ρωμαϊκής Έπαυλης που αποδίδεται κοινώς
στον Ηρώδη Αττικό και βρίσκεται 3 χλμ. από την Τ.Κ. Άστρους και 2 χλμ. από την Τ.Κ. Κάτω Δολιανών και 25 μ. βορείως της Ι.Μ. Λουκούς. Οι παραπάνω εργασίες που υλοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας όπως περιγράφεται αναλυτικά στην επισυναπτόμενη Τεχνική Περιγραφή (Παράρτημα Α), η οποία και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Διακήρυξης.

Οι προς ανάθεση επείγουσες σωστικές εργασίες συντήρησης αφορούν στα επιχρίσματα των εσωτερικών όψεων του Ηρώου του Αντίνοου και καλύπτουν ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 40% της εσωτερικής τοιχοποιίας, η οποία είναι περίπου 85,00 τ.μ. Θα εκτελεστούν σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. ΥΠΠΟ/ΣΥΝΤ/Φ19/3524/71577/01-08-2003 εγκεκριμένη προμελέτη με τίτλο «Κατάσταση διατήρησης και προτάσεις συντήρησης επιχρισμάτων της ρωμαϊκής έπαυλης στη Λουκού Κυνουρίας» καθώς και με την αναλυτική τεχνική έκθεση που συνοδεύει το αριθ. πρωτ. ΥΠΟΠΑΙΘ/ ΓΔΑΠΚ/ΔΣΑΝΜ/Φ06/170759/4153/22-06-2015 έγγραφο της ΔΣΑΝΜ. Στόχος των σωστικών εργασιών συντήρησης είναι η αποκατάσταση των παλαιότερων επεμβάσεων και η  προληπτική προστασία των σωζόμενων επιχρισμάτων του μνημείου έως ότου εφαρμοστεί η τελική εργασία συντήρησης αυτών και γενικότερα η αποτροπή του κινδύνου για κατάρρευση ή απώλεια των σωζόμενων τμημάτων του επιχρίσματος.

Η ΕΠΑΥΛΗ ΤΟΥ ΗΡΩΔΗ ΑΤΤΙΚΟΥ. ΤΟ ΗΡΩΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΝΟΟΥ

Το συγκρότημα της έπαυλης του Ηρώδη του Αττικού βρίσκεται 3 χλμ. από την Τ.Κ. Άστρους και 2 χλμ. από την Τ.Κ. Κάτω Δολιανών και 25 μ. βορείως της Ι.Μ. Λουκούς του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, Π.Ε. Αρκαδίας. Η έπαυλη αποδίδεται κοινώς στον Ηρώδη Αττικό και η φάση ανέγερσής της στον 2ο αι. μ.Χ., ενώ όλο το συγκρότημα διαδέχτηκε νέες χρήσεις μέχρι και τον 6ο/7ο αι. Συνιστά ένα μοναδικό μνημείο της ελληνικής καλλιτεχνικής παραγωγής κατά τους αυτοκρατορικούς χρόνους. Η έπαυλη του Ηρώδη Αττικού (εικ. 1) έχει κηρυχθεί με την Υ.Α. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/3437/167/ ως αρχαιολογικός χώρος (ΦΕΚ. 35/ΑΠΠ/13.2.2012) και συνιστά δημόσια έκταση, με φορέα προστασίας την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αρκαδίας.

Εικ. 1. Αεροφωτογραφία της έπαυλης του Ηρώδη Αττικού στη θέση «Εύα/Λουκού» και σήμανση του Ηρώου του Αντινόου.

Η έπαυλη του Ηρώδη Αττικού αποτελείται από διάφορους χώρους με κεντρικό πυρήνα τη μεγάλη ορθογώνια εσωτερική αυλή. Ένα από τα προσκτίσματα της έπαυλης είναι το λεγόμενο «Ηρώον του Αντινόου» στην νότια πτέρυγα (εικ. 1-2). Αυτό αποτελείται από τρεις επιμέρους χώρους, το μικρό προθάλαμο διαστάσεων 6,30 x 3,10 μ. (Α), απ΄ όπου εισέρχεται κανείς στον κυρίως αψιδωτό χώρο διαστάσεων 9,20 x 15,60 μ. (Β). Στη ΝΔ γωνία του κυρίως χώρου εφάπτεται μικρή αίθουσα σταυρόχημης κάτοψης διαστάσεων 8,70 x 6,30 μ. (Γ).

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΤΟΥ ΗΡΩΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΝΟΟΥ
Στα πλαίσια της διαδικασίας μακροσκοπικής παρατήρησης της τοιχοποιίας έγινε καταγραφή της παθολογίας και της κατάστασης διατήρησής της και διαπιστώθηκαν τα εξής:

Η τοιχοποιία του Ηρώου είναι κτισμένη με εναλλασσόμενες ζώνες ακατέργαστων λίθων και ψημένων πλίνθων (opus mixtum) με συνδετικό υλικό κονίαμα, μείγμα δηλαδή συνδετικής ύλης (ασβέστης, ποζολάνη), αδρανών υλικών (άμμος, χαλίκια) και νερού. Στην εσωτερική τοιχοποιία του Ηρώου, έκτασης 85,00 τ.μ., και στους τρεις επιμέρους χώρους της (εικ. 2), σώζονται δύο τύποι επιχρισμάτων, ένα λεπτόκοκκο στο ανώτερο τμήμα και ένα χονδρόκοκκο στην κάτω ζώνη, το οποίο αποτελεί τη συνδετική ύλη για τα μαρμαροθετήματα. Η έκταση και κατάσταση διατήρησής τους αποτυπώνονται αναλυτικά στις συνημμένες φωτογραφίες.

Στο παρελθόν είχαν γίνει επεμβάσεις στα επιχρίσματα, ειδικότερα το 2003 και το 2008 πραγματοποιήθηκαν σωστικές επεμβάσεις συντήρησης των επιχρισμάτων από τη ΔΣΑΝΜ.

Συγκεκριμένα είχε πραγματοποιηθεί προστασία των επιχρισμάτων με γάζες και στερέωση των σαθρών επιχρισμάτων με ενέματα υδροξειδίου του ασβεστίου. Επίσης είχε γίνει απομάκρυνση των ακατάλληλων παλαιότερων περιμετρικών στερεώσεων με τσιμεντοκονίαμα, ώστε να γίνει νέα στερέωση με ασβεστοκονιάματα.

Στο μνημείο έγιναν πρόσφατα επανειλημμένα αυτοψίες από αρχαιολόγους και συντηρητές στις οποίες καταγράφηκε η κατάσταση διατήρησης και η φθορά των επιχρισμάτων του μνημείου. Δεδομένου ότι οι προηγούμενες επεμβάσεις ήταν σωστικού χαρακτήρα και ότι παρήλθε μεγάλο χρονικό διάστημα, χωρίς περαιτέρω φροντίδα, και λόγω της άμεσης έκθεσης του μνημείου στις καιρικές συνθήκες, οι επεμβάσεις και τα υλικά έχουν χάσει την αποτελεσματικότητά τους και πρέπει να βελτιωθούν και να εφαρμοστούν εκ νέου. Η φθορά παρατηρείται και στα δομικά κονιάματα, γεγονός που οδηγεί στην καταστροφή των ίδιων των τοίχων που φέρουν επιχρίσματα. Ενδεικτικά, οι φθορές που καταγράφηκαν στα επιχρίσματα εξαιτίας των περιβαλλοντικών συνθηκών είναι οι εξής:

  •  Εξάρσεις
  •  Ρωγμές
  •  Σαθροποίηση των κονιαμάτων των επιχρισμάτων
  •  Απώλειες κονιαμάτων
  •  Αποκολλήσεις των επιχρισμάτων από την τοιχοποιία και αποκολλήσεις των στρώσεων των επιχρισμάτων μεταξύ τους
  •  Επικαθήσεις από φερτά υλικά και βλάστηση που αλλοιώνουν την επιφάνεια των επιχρισμάτων
  •  Αποκολλήσεις παλαιότερων στεφανωμάτων

Θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:
1. Απομάκρυνση των ριζών και του συσσωρευμένου χώματος, τα οποία επιβαρύνουν τα σωζόμενα τμήματα και μπορεί να προκαλέσουν κατάρρευση ή αποσάθρωση
2. Απομάκρυνση φερτών υλικών και επικαθήσεις χωμάτων, καθώς αυτά κατακρατούν υγρασία και επιφέρουν βάρος αλλά και ενεργοποιούν άλλους μηχανισμούς φθοράς
3. Απομάκρυνση προγενέστερης περιμετρικής συγκράτησης των επιχρισμάτων (στεφάνωμα) καθώς σε άλλες περιπτώσεις το εφαρμοσθέν κονίαμα είναι εξαιρετικά σκληρό και σε άλλες δεν συγκρατεί το επίχρισμα
4. Ψεκασμός της περιοχής των τοιχίων με κατάλληλο βιοκτόνο (Desogen) έτσι ώστε να μην δημιουργούνται έγχρωμες αποικίες μικροοργανισμών που χρωματίζουν μόνιμα την επιφάνεια του επιχρίσματος
5. Εφαρμογή ενεμάτων μόνο στις περιπτώσεις και τις περιοχές εκείνες που η περιμετρική συγκράτηση των ορίων των επιχρισμάτων δεν επαρκεί, λόγω των εκτεταμένων φθορών που παρουσιάζονται στα επιχρίσματα
6. Στερέωση των αποσαθρωμένων περιοχών με υδατική διασπορά υδροξειδίου του ασβεστίου (ψεκασμός), μόνο στις περιπτώσεις και τις περιοχές εκείνες που η περιμετρική συγκράτηση των ορίων των επιχρισμάτων δεν επαρκεί, λόγω των εκτεταμένων φθορών που παρουσιάζονται στα επιχρίσματα
7. Εφαρμογή σωστικού προστατευτικού κονιάματος (θυσιαζόμενο κονίαμα) σε όλες τις οριζόντιες επιφάνειες των τοίχων του μνημείου (περίπου 65,00 τ.μ., τρέχοντα μέτρα: 80,00 μ., πλάτος τοιχίων: 0,50-0,90 μ.), ενέργεια η οποία δε συνιστά μόνιμη επέμβαση και χαρακτηρίζεται από αντιστρεψιμότητα.

Συνοπτικός διαγωνισμός για «Eπείγουσες σωστικές εργασίες συντήρησης επιχρισμάτων στο «Ιερό-Ηρώο του Αντίνοου της Ρωμαϊκής Έπαυλης στη Λουκού Κυνουρίας »

Comments

Submitted by Anonymous on Tue, 16/07/2019 - 09:07 Permalink

Ηταν αρμοδιότητα του Μαντά? Αρκετά με τις δικαιολογίες του Τατούλη. Ποιός είχε φέρει τους γερανούς? Τώρα που βαρούν τα σίδερα, ψάξτε για άλλοθι.

Submitted by Γιουλη Καραμαντζανη on Tue, 16/07/2019 - 11:14 Permalink

η επαυλη Ηρωδη του ΑΤΤΙΚΟΥ χριζει ολοκληρη συντηρησεως μιας και σε προσφατη μου επισκεψη τα χορταρια εχουν φτασει στο υψος των 50 εκατοστων με ενα μετρο σε μερικα σημεια...εντος του αρχαιολογικου χωρου..με σκουριασμενες περιφραξεις και γενικα να εχει αφεθει στην μοιρα του...αφηνουμε ενα πολιτιστικο ευρημα οπου μπορουσε ανετα να ειναι επισκεψιμο ακομα και την ωρα που βρισκομουν εγω εκει ηρθαν συγκεκριμενα Γερμανοι Τουριστες συγκεκριμενα αρχαιολογοι και ρωτουσαν σχετικες πληροφοριες...τι να απαντησεις το θεαμα τα ελεγε ολα που παροτι σε αυτην την κατασταση η ομορφια των ευρηματων για οποιον μπορει να δει μακρια συνεχιζει να υπαρχει ....δεν ειναι τοπικο θεμα να φτιαχτει ολο αυτο ειναι θεμα του Δημου μας...φυσικα καθησα και συζητησα μαζι τους μιας και προς μεγαλη εκπληξη μιλουσαν ελληνικα...ελπιζω αυτο να ειναι η αρχη και οχι να ανακατασκευαζονται μονο τμηματα οταν ειναι να γκρεμιστουν..αυτο θα ηταν καταντια...ευχαριστω πολυ....

Submitted by Anonymous on Tue, 16/07/2019 - 13:24 Permalink

Να θυμάστε επίσης κι ότι ακριβώς απέναντι, στο μοναστήρι, έχει αρχίσει κι εκεί να γίνεται επιτακτική η ανάγκη για συντήρηση των τοιχογραφιών!

Submitted by Anonymous on Tue, 16/07/2019 - 17:31 Permalink

Σιγά μην ταραξετε τον Μαντα με αρμοδιότητές. Για ο, τι συνέβαινε γύρω του όλο αναρμόδιος δηλωνε! Δεν είχε ευθύνη για τίποτα κι όλο οι άλλοι έφταιγαν. Γιαυτό πήγε σπίτι του...

Submitted by Anonymous on Wed, 17/07/2019 - 12:40 Permalink

Το έχει η μοίρα του Δήμου μας. Με Τατούλη Περιφερειάρχη , να είναι ο Μαντάς Δήμαρχος και η κόντρα τους να κανει κακό και στους δυο, αλλα και στο Δήμο ολόκληρο. Τώρα με Δήμαρχο Καμπύλη και αντιπεριφερειάρχη Σκαντζό, πάλι τα ίδια. Εκτός και αν ο νέος Δήμαρχος κάνει την κωλοτούμπα και αφήσει πίσω τους Τατουλικούς. Έλα όμως που αυτοί τον έβγαλαν Δήμαρχο...... Η Έυη άραγε τί θα κάνει? Οι στελεχάρες του? Οι Δικηγόροι? Οι λογιστές? Οι επιχειρηματίες? Οι παπάδες?...Ίδωμεν...

Submitted by Anonymous on Wed, 17/07/2019 - 17:23 Permalink

Μη μου αγχώνεσαι 12:40... Ο Δήμαρχος (μέχρι στιγμής) Καλαμάτας (και θύμα εξύβρισης πολάκισ του κ. Σκαντζού - έχει γνώση ο άνθρωπος άσχετα τι κάνει για τους κομματικούς τύπους) ο επόμενος Δήμαρχος Βόρειας Κυνουρίας βρίσκονται ήδη σε ανοιχτή γραμμή χωρίς μεσίτες και ...μεσάζοντες. Έρχεται γλαρόσουπα για πολλούς!!! Η περιοχή θα προχωρήσει μπροστά.

Submitted by Milo mou... on Thu, 18/07/2019 - 10:12 Permalink

Δυστυχώς, η Εύα έχει πέσει θύμα πολιτικής αχρειότητας!. Την έχουν ξεσκίσει εδώ και πολλά χρόνια και το παιχνίδι συνεχίζεται. Ποιός έχει χέρι να το χτυπήσει στο τραπέζι, για να διεκδικήσει τη διάσωσή της;

Submitted by Ν.Π. on Thu, 18/07/2019 - 11:39 Permalink

Αν και χαρακτηρίστηκε, και ορθώς, ως το σημαντικότερο μνημείο των ρωμαϊκών χρόνων στην Ελλάδα, αντιμετωπίστηκε (και αντιμετωπίζεται) όχι με τη δέουσα σημασία και μέριμνα με γνώμονα την αξία του, τη σπουδαιότητα, τα ποιοτικά και ποσοτικά αρχαιολογικά και ιστορικά χαρακτηριστικά του. Δεκάδες οι Κυνούριοι και γενικότερα Αρκάδες πολιτικοί που βρέθηκαν σε καίρια κυβερνητικά πόστα...Η κύρια όμως ευθύνη ανήκει σε όλους εμάς τους πολίτες της τοπικής μας κοινωνίας. Άξιοι της μοίρας μας, ανάξιοι της ιστορίας μας...

Submitted by Anonymous on Thu, 18/07/2019 - 16:39 Permalink

Για μεγάλα αναπτυξιακά έργα ,ζωτικής σημασίας ( νερά αναβάλου- Εύα) κινείσαι δυναμικά , όπως , κάνεις στάση στη λειτουργία του δήμου, κλείνεις δρόμους, διαμαρτύρεσαι με έντονη κινητικότητα και παρουσία , ξεσηκώνεις το δήμο και κάνεις σημαία τα χρόνια αυτά θέματα. Ποιος δημότης θα αρνηθεί την βοήθειά του ή την παρουσία του σε ένα τέτοιο κάλεσμα; Τα υπόλοιπα είναι νομενκλατούρες για καπελαδούρες.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio