Το σχέδιο δράσης για την αντιμετώπιση των κοινωνικών αναγκών του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας

Mon, 08/01/2018 - 13:39

Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε το ετήσιο σχέδιο δράσης το νομικού προσώπου «Δηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Βόρειας Κυνουρίας», έτους 2018.

Η κυρία Κούβαλη Γεωργία – Πρόεδρος ΔΗΚΕΔΗΒΚ  κατά την εισήγηση της ανέπτυξε το σχέδιο δράσεις της επιχείρησης η οποία είναι ένα χρηστικό εργαλείο για την ικανοποίηση των κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και αναπτυξιακών αναγκών της τοπικής κοινωνίας µέσα στα όρια που ορίζει ο Δηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας και σύµφωνα µε τη συστατική της πράξη (ΦΕΚ851/Β/7-5-2009).

Αναπόσπαστο τµήµα του ετήσιου σχεδίου δράσης είναι:

•Συνέχιση της λειτουργίας της κοινωνικής δοµής Βοήθεια στο Σπίτι έως 31 Ιανουαρίου 2019, βάσει των διατάξεων του άρθρου 153 του Ν. 4483/2017, (ΦΕΚ Α΄ 107/31-07- 2017).

•Συνέχιση της Λειτουργίας του Κέντρου Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες, (ΚΔΑΠ – ΜΕΑ), σχολικού έτους 2017 - 2018, έως 31 Ιουλίου 2018, βάσει της υπ’ αριθµό 5122/23-5-2017 πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και πρόβλεψη για συνέχισή του έως τις 31 Δεκεµβρίου 2018.

•Συνέχιση της λειτουργίας του Κέντρου Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, (ΚΔΑΠ), σχολικού έτους 2017-2018, έως 31 Ιουλίου 2018, βάσει της υπ’ αριθµό 5122/23-5-2017 πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής», της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. και πρόβλεψη για συνέχισή του έως τις 31 Δεκεµβρίου 2018.

• Διοργάνωση Πολιτιστικών και Αθλητικών Εκδηλώσεων.

Λειτουργία κοινωνικών προγραµµάτων : 1) Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι

Η  λειτουργία της Μονάδας Βοήθεια στο Σπίτι ξεκίνησε στις 6/6/2004 και από την 1/9/2008 εντάσσεται στην 4η προγραµµατική περίοδο µέχρι τις 31/12/2010. Η Δοµή στεγάζεται από 20 Δεκεµβρίου 2016, στο Δηµοτικό σχολείο της Τ.Κ. Μελιγούς, µαζί µε το γραφείο της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ.

Ηµονάδα χρηµατοδοτήθηκε από το Μέτρο 5.3. «Διευκόλυνση της πρόσβασης των Γυναικών στην αγορά Εργασίας / Ανάπτυξη και Ενδυνάµωση των Κοινωνικών Υπηρεσιών Απασχόλησης» του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 και υλοποιήθηκε αρχικά µέσω της Αναπτυξιακής Εταιρίας Πάρνωνα, έως ότου πέρασε στη ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ. (01/4/2010).

Το πρόγραµµα χρηµατοδοτείται από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.).

Στη Μονάδα απασχολούνται τέσσερα άτοµα των έξης ειδικοτήτων: µία Κοινωνική Λειτουργός, µία Νοσηλεύτρια, ένας Οδηγός και µια Οικιακή Βοηθός. Σήµερα η Μονάδα εξυπηρετεί 32 εγγεγραµµένους ωφελούµενους, από τους αρχικά 58, στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., από τη Δηµοτική και τις Τοπικές Κοινότητες του Δήµου, ηλικιωµένους, άτοµα µε προβλήµατα υγείας και άτοµα µε ψυχολογικά προβλήµατα. Στην πραγµατικότητα όµως το Πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι εξυπηρετεί πάνω από 220 άτοµα.

Κύριοι στόχοι της λειτουργίας της Μονάδας είναι :

1.Η παραµονή των ωφελούµενων ατόµων στο φυσικό, οικογενειακό και κοινωνικό τους περιβάλλον, η διατήρηση της συνοχής της οικογένειας τους, η αποφυγή χρήσης ιδρυµατικής φροντίδας ή καταστάσεων κοινωνικού αποκλεισµού, η εξασφάλιση αξιοπρεπούς και υγιούς διαβίωσης και η βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

2.Η δηµιουργία µιας κοινωνικής υπηρεσίας, µέσω της οποίας προωθείται η απασχόληση ή η επανένταξη ανέργων στην αγορά εργασίας και ιδιαίτερα γυναικών, λόγω της υψηλής συµµετοχής αυτών σε ειδικότητες που απαιτούν οι παρεχόµενες υπηρεσίες.

3.Η διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών που είναι επιφορτισµένες µε την φροντίδα ηλικιωµένων ατόµων και ατόµων που χρήζουν βοήθεια, στην αγορά εργασίας συµβάλλοντας στην επίτευξη της εναρµόνισης του επαγγελµατικού και οικογενειακού βίου.

Η σύµβαση των εργαζοµένων του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» ανανεώθηκε από

1/1/2017 – 31/12/2017, βάσει των διατάξεων του άρθρου 69, του Ν. 4430/2016, που δηµοσιεύτηκε στο υπ’ αριθµό 205/31-10-2016 ΦΕΚ, Τεύχος Α΄, όπου δηµοσιεύτηκε η πράξη νοµοθετικού περιεχοµένου, σχετικά µε την παράταση της διάρκειας του προγράµµατος Βοήθεια στο Σπίτι και θα ανανεωθεί από 1/1/2018 έως 31/12/2019, βάσει του άρθρου 153 του Ν. 4483/2017, (ΦΕΚ Α΄ 107/31-07-2017).

2) Κέντρο Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες.

Η λειτουργία του Κέντρου Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών µε ειδικές Ανάγκες του Δήµου Βόρειας Κυνουρίας ξεκίνησε στις 17/07/2006 και στεγάζεται µετά από παραχώρηση του Δήµου, στο κτίριο «Κληροδοτήµατος «Βενετίας Λαλογιάννη» στο Άστρος. Το Κέντρο λειτουργεί από τις 08:00 π.µ. µέχρι τις 16:00 µ.µ και εξυπηρετεί 12 παιδιά µε νοητική υστέρηση και κινητική αναπηρία από τα Τοπικά Διαµερίσµατα του Δήµου και την ευρύτερη περιοχή της Κυνουρίας.

Το έργο χρηµατοδοτήθηκε αρχικά από το ΠΕΠ Πελοποννήσου 2000-2006 (Μέτρο 2.2.5 «Συµπληρωµατικές µε δράσεις Ε.Γ.Τ.Π.Ε. παρεµβάσεις ανάπτυξης και υποστήριξης ανθρώπινου δυναµικού σε ειδικές µειονεκτικές αγροτικές περιοχές») και τώρα από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. µέσω ΕΣΠΑ. Παρόλα αυτά η έξτρα επιχορήγηση για την κάλυψη των αναγκών του προγράµµατος από τον Δήµο είναι απαραίτητη για τη συνέχισή του.

Στο Κέντρο απασχολούνται τέσσερα άτοµα των εξής ειδικοτήτων : µία Κοινωνική Λειτουργός, ένας Κοινωνικός Φροντιστής και µια Υπάλληλος Καθαριότητας µε σύµβαση Ι. .Ο.Χ. και µία Φυσικοθεραπεύτρια, µε σύµβαση µίσθωσης έργου έως τις 31/07/2018.

Με το νέο προγραµµατισµό προσλήψεων προτείνω να επιδιώξουµε να προσλάβουµε για το επόµενο σχολικό έτος 2018 – 2019, Φυσιοθεραπεύτρια Τ.Ε. ή Εργοθεραπεύτρια Τ.Ε µε σύµβαση µίσθωσης έργου, για την κάλυψη των αναγκών του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ ή αν µας το επιτρέπουν τα οικονοµικά µας και τις δύο ειδικότητες.

Σκοπός του «ΚΔΑΠ-ΜΕΑ» είναι η δηµιουργική απασχόληση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, µέσω προγραµµάτων έκφρασης και ψυχαγωγίας, άσκησης λόγου, ανάπτυξης ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, άθλησης και σωµατικής αγωγής, εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και η παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τα ίδια και το οικογενειακό και συγγενικό τους περιβάλλον.

Στόχοι του ΚΔΑΠ – ΜΕΑ Βόρειας Κυνουρίας είναι :

•Η δηµιουργική απασχόληση των παιδιών / εφήβων µε αναπηρίες,

•Η κοινωνική ένταξη παιδιών / εφήβων µε αναπηρίες

•Η στήριξη της οικογένειας τους ώστε να αντιµετωπιστούν καταστάσεις κοινωνικού αποκλεισµού και να αποφευχθεί η χρήση ιδρυµατικής φροντίδας και

•Η βελτίωση της ποιότητας ζωής των παιδιών / εφήβων µε αναπηρίες και των οικογενειών τους.

Με τις παραπάνω ενέργειες ενισχύεται ο θεσµός της οικογένειας, διαφυλάσσεται η οικογενειακή αλληλεγγύη, εναρµονίζεται η οικογενειακή και εργασιακή ζωή και προετοιµάζεται η ένταξη των παιδιών / εφήβων µε αναπηρίες στην κοινωνική και οικονοµική ζωή.

3) Κέντρο Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Το Κ. .Α.Π. του Δήµου Βόρειας Κυνουρίας ξεκίνησε τον Οκτώβρη του 2012, στεγάζεται µετά από παραχώρηση του Δήµου, στο κτίριο «Κληροδοτήµατος «Βενετίας Λαλογιάννη», στο Άστρος και λειτουργεί καθηµερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή κατά την α) χειµερινή περίοδο από 16:00 µ.µ έως 21:00 µ.µ και β) κατά την καλοκαιρινή περίοδο από 16:00 µ.µ. έως και 22:00 µ.µ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, απασχολούνται παιδιά ηλικίας 5-12 ετών και παιδιά 5-12 ετών µε ελαφρά κινητικά ή αισθητηριακά προβλήµατα µε µέγιστο αριθµό εξυπηρέτησης παιδιών 15, ανά βάρδια, βάσει της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του.

Για το σχολικό έτος 2017- 2018 και συγκεκριµένα έως τις 31 Ιουλίου 2018, εγγράφτηκαν στο ΚΔΑΠ 14 παιδιά.

Σκοπός του Κ. .Α.Π. Δήµου Βόρειας Κυνουρίας είναι η δηµιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισµένο χρονικό διάστηµα της ηµέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου µε ατοµική ή οργανωµένη δραστηριότητα ή µέσα από οργανωµένες οµάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονιών.

Σύµφωνα µε την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π.1β/Γ.Π.οικ 14951/ (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001 του Υπουργείου Υγείας & Πρόνοιας το Κ. .Α.Π. Δήµου Βόρειας Κυνουρίας στελεχώνεται µε εξειδικευµένο προσωπικό, για τη δηµιουργική απασχόληση, ανάλογα µε τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν, οι οποίοι θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχετικών µε τη δηµιουργική απασχόληση, σχολών της ηµεδαπής ή ισότιµων, της αλλοδαπής.

Στο Κέντρο Δηµιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, απασχολείται από 1/11/2017 ένας Π.Ε. Νηπιαγωγός και ένας Π.Ε. Θεατρολόγος µε σύµβαση µίσθωσης έργου και θα απασχολείται έως τις 31 Ιουλίου 2018, όπου λήγει το σχολικό έτος βάσει της υπ’ αριθµ. 5122/23-5-2017 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.

Για το σχολικό έτος 2018 – 2019 προτείνω να προβλέψουµε πρόσληψη προσωπικού µε ΣΜΕ στο ΚΔΑΠ της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Β.Κ., των παρακάτω ειδικοτήτων: Π.Ε. Θεατρολόγου και Π.Ε. Νηπιαγωγού, ή Τ.Ε./Π.Ε. Καθηγητή Μουσικής ή Τ.Ε./Π.Ε. Καθηγητή Πληροφορικής.

Η λειτουργία του συγκεκριµένου Κέντρου, (συµπεριλαµβανοµένου και το κόστος της µισθοδοσίας) χρηµατοδοτείται από τη δράση «Εναρµόνιση Οικογενειακής και Επαγγελµατικής Ζωής» του επιχειρησιακού προγράµµατος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναµικού» του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης µε τελικό Δικαιούχο την Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης Α.Ε, (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε). Η έξτρα επιχορήγηση όµως και για το συγκεκριµένο πρόγραµµα από τον Δήµο είναι εξίσου σηµαντική για τη συνέχισή του, όπως και στα προηγούµενα προγράµµατα.

4) Διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις τις οποίες θα αναλάβει η Δηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Βόρειας Κυνουρίας είναι οι ακόλουθες:

•Εκδηλώσεις εορτασµού Β' Εθνοσυνέλευσης.

•Συναυλίες και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

•Ηχητική κάλυψη εκδηλώσεων.

•Συνδιοργάνωση εκδηλώσεων µε πολιτιστικούς συλλόγους.

•Διοργάνωση αγώνων δρόµου.

Στα πλαίσια των παραπάνω εκδηλώσεων, η Δηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήµου Βόρειας Κυνουρίας θα προσφέρει συνολικά τις κάτωθι υπηρεσίες :

•Συντονισµό και υποστήριξη (project management).

•Σχεδιασµό, παραγωγή και προώθηση έντυπου υλικού προβολής και δηµοσιότητας.

•Επαφές µε καλλιτέχνες και συγκροτήµατα.

•Κάλυψη δαπανών τρίτων (καλλιτέχνες, µουσικοί, εργάτες, ηχητική κάλυψη και κάλυψη φωτισµού).

•Κάλυψη δαπανών διαµονής και φιλοξενίας.

•Οργάνωση του χώρου.

Προϋπολογισμός δράσεων έτους 2018

gfn

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio