Πλήρωση θέσεων Σχολικών Τροχονόμων

Fri, 14/09/2018 - 19:10

Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας, έχοντας υπόψη: 

1. Τις παρ. 3 & 4 του άρθρου 45 του Ν. 2696/1999 (ΦΕΚ 57Α΄/23-3-1999).
2. Την παρ. 45 άρθρο 14 Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Α΄/14-3-2000).
3. Την με αρ. πρωτ. 2515/13-στ/15-9-1997 ΚΥΑ.
4. Την με αρ. 32633/29-9.2000/Υ.Α.
5. Την με αριθ. Πρωτ. Φ.11.1/564/Γ1/598/25-6-1999 εγκύκλιο του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
6. Το αριθμ. Γ1/116/8-2-2000 έγγραφο του ΥΠΕΠΘ.
7. Την αριθμό 40/2018 Απόφαση της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Βόρειας Κυνουρίας. 

Προκηρύσσει την πλήρωση των παρακάτω τριών (03) θέσεων εθελοντών σχολικών τροχονόμων:

  • Δύο (2) θέσεις για το Δημοτικό Σχολείο Βερβένων 
  • Μία (1) θέση για το 1ο και το 2ο Νηπιαγωγείο Άστρους 

Δείτε ΕΔΩ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio