Εργασίες επικεράμωσης στον ΙΝ Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Άγιο Πέτρο

Tue, 30/10/2018 - 12:03

Η Διεύθυνση Tεχνικών Έργων Περιφέρειας Πελοποννήσου προκηρύσσει «ανοικτή διαδικασία» επιλογής αναδόχου του άρθρου 27 του Ν. 4412/2016 μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (άρθρο 95 παρ. 2.α του Ν. 4412/2016) για το έργο με τίτλο:

«ΕΠΙΚΕΡΑΜΩΣΗ ΣΤΟΝ Ι.Ν. ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΠΕΤΡΟ ΚΤΝΟΥΡΙΑΣ» προϋπολογισμού 500.000,00 €.

Το έργο αποτελείται από την κατηγορία Οικοδομικών Έργων με δαπάνη εργασιών 286.016,88 €, Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) 51.483,04 €, Απρόβλεπτα (ποσοστού 15% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 50.624,99 €, που αναλώνονται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 156 παρ. 3.(α) του ν. 4412/2016, Απολογιστικά 14.000,00 €, αναθεώρηση στις τιμές ποσού 1100,90 € σύμφωνα με το άρθρο 153 του ν. 4412/2016, ΦΠΑ: 96.774,19 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τον χώρο «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) - Δημόσια Έργα – Αναζήτηση Διαγωνισμών Δημοσίων Έργων» της πύλης promitheus.gov.gr για τον ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό κωδικό 77881.
Ως ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 20-11-2018 ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 15:00 μ.μ.
Ως ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 26-11-2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 09:00 π.μ.

Στον διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται στην κατηγορία Οικοδομικών Έργων αντίστοιχη με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης και που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, δ) τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ’ και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

Για τη συμμετοχή στον διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 8.064,00 € και έχει χρόνο ισχύος μέχρι 20-09-2019.
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι για διάστημα εννέα (9) μηνών από την ημερομηνία λήξης παραλαβής των προσφορών.
Δεν προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής στον Ανάδοχο.

Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.), ΣΑΕΠ026, με κωδικό έργου 2018ΕΠ02600016.
Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου (Προϊσταμένη Αρχή).

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio