Εκμίσθωση αγροτεμαχίων του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ράμμου στο Κορακοβούνι

Thu, 21/06/2018 - 18:37

Το Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος "Οικογένειας Θεοδώρου Γεωργίου Ράμμου, ιατρού εκ Κορακοβουνίου Κυνουρίας και των γονέων αυτού" και μετά από την υπ. αριθμ. 6/2018 απόφαση του, διακηρύσσει ότι: Εκτίθεται σε πλειοδοτική δημόσια δημοπρασία η εκμίσθωση των παρακάτω αγροτεμαχίων στην Τ.Κ. Κορακοβουνίου του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας.

1) Αγροτεμάχιο χέρσο ασκεπές στη θέση ‘Κανικλεία-Βάλτος ’ έκτασης 1.619,58 τ.μ., ετήσιο μίσθωμα 50,00 €.

2) Αγροτεμάχιο στη θέση ‘Ζάρι’ έκτασης 2.875,99 τ.μ. ετήσιο μίσθωμα 200,00 €.

3) Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ Κοκκινιά ή Κοκκινιά 1’ έκτασης 5.393,98 τ.μ ετήσιο μίσθωμα 430,00 €.

4) Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ Αθέριστη’ έκτασης 1.796,90 τ.μ ετήσιο μίσθωμα 145,00 €.

5) Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ Κρεβατάς ’ έκτασης 2.900,13 τ.μ ετήσιο μίσθωμα 200,00 €.

6) Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ Κοκκινιά ή Κοκκινιά 2’ έκτασης 2.345,40 τ.μ ετήσιο μίσθωμα 185,00 €.

7) Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ Ξέκαμπο ή Ξέκαμπο 1 ’ έκτασης 10.446,78 τ.μ ετήσιο μίσθωμα 600,00 €.

8) Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ Μετόχι 1 ’ έκτασης 1.036,27 τ.μ ετήσιο μίσθωμα 80,00 €.

9) Αγροτεμάχιο στη θέση ‘ Μετόχι 2 ’ έκτασης 565.03 τ.μ ετήσιο μίσθωμα 45,00 €.

• Όποιος έχει την πρόθεση να διαγωνισθεί πρέπει να καταθέσει στην επιτροπή του Ιδρύματος, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών, από τη δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας (http://www.gspp.gr/), πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και κλειστή οικονομική προσφορά, με την οποία θα δηλώνει υπεύθυνα το προσφερόμενο ετήσιο μίσθωμα. Επιπλέον είναι υποχρεωμένος να δηλώσει και τα στοιχεία αξιόχρεου εγγυητή, για την υπογραφή των πρακτικών της δημοπρασίας και του μισθωτηρίου συμβολαίου.

• Η διάρκεια της ενοικίασης ορίζεται σε δώδεκα (12) έτη και θα αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του μισθωτηρίου συμβολαίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 24 του Ν. 4182/2013.

• Το μίσθωμα που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία θα ισχύει για (2) έτη. Μετά την πάροδο της αρχικής διετίας θα αναπροσαρμόζεται ετησίως επί του εκάστοτε καταβαλλόμενου, μέχρι τη λήξη της μίσθωσης, καθώς και για κάθε χρόνο αναγκαστικής παράτασης αυτής σύμφωνα με το Π.Δ. 34/1995, κατά το ποσοστό του συνόλου της μεταβολής του Δείκτη Τιμών Καταναλωτή του μήνα αναπροσαρμογής, σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγουμένου έτους (απλή δωδεκάμηνη μεταβολή), όπως αυτή υπολογίζεται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ. ΣΤΑΤ.), προσαυξημένο κατά (1) μία ποσοστιαία μονάδα, το οποίο όμως ποσοστό αύξησης δεν μπορεί να είναι κατώτερο του 2,5.%.

• Απαγορεύεται η υλοτομία δένδρου που φύεται στο ακίνητο, χωρίς τη έγκριση από το ίδρυμα. Κάθε πρόσθετη καλλιεργητική πράξη που επιφέρει αύξηση των ελαιόδεντρων ή άλλη ουσιαστική μεταβολή στο μίσθιο πρέπει να εγκρίνεται από το ίδρυμα μετά από σχετική αίτηση του μισθωτή. Κάθε τέτοια προσθήκη ή μεταβολή περιέρχεται στην κυριότητά του ιδρύματος μετά τη λήξη ή τη διάλυση της μίσθωσης, χωρίς καμία απολύτως αποζημίωση του μισθωτή.

• Για πληροφορίες και χορήγηση αντιγράφου της διακήρυξης, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον : Βρέττα Παναγιώτη στο τηλ. 6977076804.

• Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της σχετικής διακήρυξης.

25-05-2018
 

ΓΙΑ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παναγιώτης Βρέττας

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio