Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Wed, 04/12/2019 - 19:02

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Γεώργιος Γαρδικιώτης εισηγούμενος το συγκεκριμένο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010, όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει και το οποίο αφορά τη συγκρότηση και εκλογή της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, οι επιτροπές στην πρώτη συνεδρίαση μετά την εκλογή τους εκλέγουν μεταξύ των μελών τους, με φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο. Δικαίωμα ψήφου σε αυτήν την περίπτωση έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής.

Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας εκλέχτηκαν με την αριθμό 181/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εμείς με την απόφαση μας αυτή καλούμαστε να εκλέξουμε τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Πρόεδρος πρότεινε ως Αντιπρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον Αντιδήμαρχο και μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής τον κ. Κατσή Δημήτριο του Αθανασίου.

Κατόπιν αυτού τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής προέβησαν σε ψηφοφορία. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν ομόφωνο υπέρ του κ. Κατσή Δημητρίου του Αθανασίου αφού όλα τα παρόντα μέλη ψήφισαν υπέρ του.

Συνεπώς από την διαδικασία προέκυψε ότι Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Βόρειας Κυνουρίας για το χρονικό διάστημα μέχρι και 06-11-2021 εκλέγεται ο κ. Κατσής Δημήτριος του Αθανασίου.

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio