Εγγραφές στο Δημόσιο ΙΕΚ του Παναρκαδικού Νοσοκομείου

Thu, 20/06/2019 - 08:50

Το Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ) με ειδικότητα Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, του Παναρκαδικού Γενικού Νοσοκομείου Τρίπολης < Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ> σύμφωνα με το ΦΕΚ 1553 Β΄/23-7-2015 , τις Υπουργικές αποφάσεις του Υπουργείου Υγείας Γ4α/ΓΠ.55004/15/2016, Γ6α/Γ.Π..39300/3-6-2019, ΦΕΚ 2318/Β΄/13-6-2019 προκειμένου να προβεί στην εγγραφή μαθητών-τριών στο Α΄ εξάμηνο Σχολικού ΄Ετους 2019-2020, σύμφωνα με την αριθ. 5954/2014  απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 1807 /2-7-2014),

 

Κ α λ ε ί

τους ενδιαφερόμενους να εγγραφούν κατά την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου του 2019 τις ακόλουθες ημερομηνίες : 4/7/19, 18/7/19, -1/8/19,  22/8/19 , και  από 2η έως 16 Σεπτεμβρίου  στην Γραμματεία του  Δ.Ι.Ε.Κ.,  από 09:00΄π.μ-14:00΄μ.μ.

 Την ίδια χρονική περίοδο θα γίνουν δεκτές αιτήσεις κατατάξεων από αποφοίτους  Ε.Π.Α.Λ,

 Ε.Π.Α.Σ,  και Τ.Ε.Ε  Β΄ κύκλου συναφούς ειδικότητας.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ:

Αίτηση στην οποία θα αναγράφονται τα ονομαστικά στοιχεία, τα στοιχεία ταυτότητας και η διεύθυνση κατοικίας του υποψηφίου.

2. Πρωτότυπος τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο) ή αποδεικτικό τίτλου σπουδών στο οποίο θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός αποφοίτησης, είτε  οποιοδήποτε άλλο

     έγγραφο προβλέπεται  από την ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία.                                                       

Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο. Σε περίπτωση έλλειψης  αυτών θα προσκομίζεται Πιστοποιητικό Δήμου.

4. Βεβαίωση ΙΚΑ ή Δημόσιας Υπηρεσίας ,στην οποία θα αναγράφεται η προϋπηρεσία που  τυχόν πραγματοποίησε ο υποψήφιος σε συγκεκριμένο επάγγελμα και ειδικότητα σχετική με την ειδικότητα που επιθυμεί να καταρτιστεί, ή βεβαίωση (Δ.Ο.Υ.) στην οποία θα      αναγράφεται ο χρόνος άσκησης συγκεκριμένης επιτήδευσης από τον υποψήφιο.                                                           

5 . Πιστοποιητικό οικογενειακής  κατάστασης.                                                                             

6. Για την εγγραφή αλλοδαπών υπηκόων χωρών εκτός Ε.Ε. εντός Ε.Ε. και  ομογενών απαιτείται η κατάθεση διαβατηρίου ή ταυτότητας ομογενών  καθώς και της άδειας  παραμονής για  τους υπηκόους χωρών εκτός Ε.Ε.

Σε περίπτωση μη αποφοίτησης  από ελληνικό Λύκειο ή ΣΕΚ απαιτείται η κατάθεση του ισότιμου πρωτότυπου τίτλου σπουδών, επίσημης μετάφρασης αυτού καθώς και  της ισοτιμίας του, εκδοθέντων από δημόσια ελληνική υπηρεσία.

                                                                                                                    

               Η   ΔΙΥΘΥΝΤΡΙΑ  Δ.Ι.Ε.Κ.                 Ο  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ  Π.Γ.Ν  ΤΡΙΠΟΛΗΣ

                                                                                     

                                                                                         .

             ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ    ΓΕΩΡΓΙΑ                              ΤΟΜΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ. 

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio