Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας

Fri, 15/06/2018 - 07:33

Στην Τρίπολη σήμερα 13/6/2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00, μετά την υπ’ αριθ. 531/11-6-2018 πρόσκληση του Προέδρου κ. Μαρίνη Αγησιλάου, συνήλθε σε συνεδρίαση το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων Ο.Τ.Α. Ν. Αρκαδίας και αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα 6 μέλη, ήτοι:

Παρόντες

Απόντες

Μαρίνης Αγησίλαος,  Πρόεδρος

Καλαντζής Σταύρος, Ταμίας

Γκουτζιούλης Στέφανος, Αντιπρόεδρος

Πουλημένου Βικτωρία,  Γ. Γραμματέας

Χιώτη Ελένη, Έφορος Δημ. Σχέσεων-Εκδ.

Κοσκινάς Σώζων, μέλος

Πιτερός Παναγιώτης, μέλος

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εισηγήθηκε το θέμα της συνεδρίασης, που είναι η «Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των Ο.Τ.Α. Α’ και Β’ βαθμού, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ.: 26109/5-6-2018 εγκύκλιο της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών» και ανέφερε τα παρακάτω:

«Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.: 26109/5-6-2018 εγκυκλίου της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Οι αποφάσεις του ΣτΕ αναφέρονται σε προγενέστερο χρόνο, (για το έτος 2011 και την τότε σχετική νομοθεσία).  Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει τροποποιήσεις στην κείμενη νομοθεσία και αυτές δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση των αγωγών που εκδικάσθηκαν από το ΣτΕ, επί παραδείγματι ο Ν. 4369/2016 με τον οποίο ορίζεται ότι για τις θέσεις προϊσταμένων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος, επιλέγονται ως προϊστάμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και για Τμήμα υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

Ο Ν.4369/2016 στο άρθρο 31, παράγραφος 5 αναφέρει ότι: «Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή αντίκειται στις διατάξεις του καταργείται».

2. Η εφαρμογή στους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας των Δήμων και γενικότερα όλων των δημοσίων υπηρεσιών του προβαδίσματος των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ έναντι των υπαλλήλων των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ δεν υπηρετεί την ισονομία, αλλά απεναντίας δημιουργεί ανισότητες και πιθανόν προβλήματα στη σωστή και αποτελεσματική άσκηση της διοίκησης σε μια οργανική μονάδα και γενικότερα σε όλη την δημόσια διοίκηση. Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις επιλογής ως προϊσταμένου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ με μικρή εμπειρία και να έχουν αποκλεισθεί υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ με τριάντα έτη προϋπηρεσίας. Επιπλέον, αποκλείεται από το δικαίωμα των υποψήφιων προϊσταμένων μια μεγάλη μερίδα υπαλλήλων (ΤΕ και ΔΕ) περί το εβδομήντα τοις εκατό του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων και

3. Η ικανότητα άσκησης της διοίκησης δεν έχει σχέση μόνο με τα τυπικά προσόντα ενός υπαλλήλου αλλά είναι ένας συνδυασμός τυπικών προσόντων, εμπειρίας και άλλων κριτηρίων που πρέπει να συνεκτιμούνται κατά την διαδικασία κρίσης υπαλλήλων για την επιλογή προϊσταμένων.

Ζητάμε:

Την άμεση απόσυρση της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και την θέσπιση Νομοθετικού πλαισίου που θα αποσκοπεί στην καλύτερη αξιολόγηση και αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού στους ΟΤΑ και στο Δημόσιο Τομέα γενικότερα και όχι στον εκ' προοιμίου  αποκλεισμό υπαλλήλων.

Καλούμε:

Την ομοσπονδία μας (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.) καθώς και το Νομαρχιακό Τμήμα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ν. Αρκαδίας, να εξετάσουν τα ανωτέρω, να  πάρουν θέση επ' αυτών και εφόσον συμφωνούν να προβούν άμεσα στις δέουσες ενέργειες - παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους θεσμικούς φορείς του Νομού Αρκαδίας με τους οποίους ο σύλλογος θα επιδιώξει συναντήσεις για περαιτέρω ενημέρωση .

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δ.Σ.

 

ΑΠΟΦΑΣΙZΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την εισήγηση ως εξής:

Σε συνέχεια της με αριθμ. πρωτ.: 26109/5-6-2018 εγκυκλίου της Δ/νσης Προσωπικού Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Οι αποφάσεις του ΣτΕ αναφέρονται σε προγενέστερο χρόνο, (για το έτος 2011 και την τότε σχετική νομοθεσία).  Μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει τροποποιήσεις στην κείμενη νομοθεσία και αυτές δεν έχουν ληφθεί υπόψη κατά την εξέταση των αγωγών που εκδικάσθηκαν από το ΣτΕ, επί παραδείγματι ο Ν. 4369/2016 με τον οποίο ορίζεται ότι για τις θέσεις προϊσταμένων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος, επιλέγονται ως προϊστάμενοι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ και για Τμήμα υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

Ο Ν.4369/2016 στο άρθρο 31, παράγραφος 5 αναφέρει ότι: «Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή αντίκειται στις διατάξεις του καταργείται».

2. Η εφαρμογή στους οργανισμούς εσωτερικής υπηρεσίας των Δήμων και γενικότερα όλων των δημοσίων υπηρεσιών του προβαδίσματος των υπαλλήλων κατηγορίας ΠΕ έναντι των υπαλλήλων των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ δεν υπηρετεί την ισονομία, αλλά απεναντίας δημιουργεί ανισότητες και πιθανόν προβλήματα στη σωστή και αποτελεσματική άσκηση της διοίκησης σε μια οργανική μονάδα και γενικότερα σε όλη την δημόσια διοίκηση. Μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις επιλογής ως προϊσταμένου υπαλλήλου κατηγορίας ΠΕ με μικρή εμπειρία και να έχουν αποκλεισθεί υπάλληλοι κατηγορίας ΤΕ ή ΔΕ με τριάντα έτη προϋπηρεσίας. Επιπλέον, αποκλείεται από το δικαίωμα των υποψήφιων προϊσταμένων μια μεγάλη μερίδα υπαλλήλων (ΤΕ και ΔΕ) περί το εβδομήντα τοις εκατό του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων και

3. Η ικανότητα άσκησης της διοίκησης δεν έχει σχέση μόνο με τα τυπικά προσόντα ενός υπαλλήλου αλλά είναι ένας συνδυασμός τυπικών προσόντων, εμπειρίας και άλλων κριτηρίων που πρέπει να συνεκτιμούνται κατά την διαδικασία κρίσης υπαλλήλων για την επιλογή προϊσταμένων.

Ζητάμε:

Την άμεση απόσυρση της ανωτέρω εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών και την θέσπιση Νομοθετικού πλαισίου που θα αποσκοπεί στην καλύτερη αξιολόγηση και αξιοποίηση του υπηρετούντος προσωπικού στους ΟΤΑ και στο Δημόσιο Τομέα γενικότερα και όχι στον εκ' προοιμίου  αποκλεισμό υπαλλήλων.

Καλούμε:

Την ομοσπονδία μας (Π.Ο.Ε. - Ο.Τ.Α.) καθώς και το Νομαρχιακό Τμήμα Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Ν. Αρκαδίας, να εξετάσουν τα ανωτέρω, να  πάρουν θέση επ' αυτών και εφόσον συμφωνούν να προβούν άμεσα στις δέουσες ενέργειες - παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Εσωτερικών.

Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί σε όλους τους θεσμικούς φορείς του Νομού Αρκαδίας με τους οποίους ο Σύλλογος θα επιδιώξει συναντήσεις για περαιτέρω ενημέρωση .

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19/2018.

Αφού συντάχθηκε το παρόν, αναγνώσθηκε και υπογράφεται ως κατωτέρω:

Ο  Πρόεδρος                  Η Γενική Γραμματέας                    Τα Μέλη

(Ακολουθούν  υπογραφές)

Ακριβές  Απόσπασμα

Τρίπολη  13 – 6 – 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΙΝΗΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ

Add new comment

Plain text

  • No HTML tags allowed.
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.
katafigio